برنامه ای که کارکترهای یک کلمه را دریافت میکند و با کتابخانه nltk تمام کلمات معنا داری که توسط آن کارکترها ایجاد می شود را چاپ میکند.

'''@author python.pythonchallenge'''

user = input('enter your anagram:\n')
from itertools import permutations
spel = [''.join(data) for data in permutations(user)]
from nltk.corpus import words
for i in spel:
    if i in words.words():
        print(i)
دقت کنید اگر موقع اجرای برنامه با ارور مواجه شدید ابتدا کد زیر را اجرا کنید:

import nltk
nltk.download('words')