اگر میخواهید زمان اجرای برنامه خودتان را محاسبه کنید کافیست با دستور زیر برنامه تان را در جای مشخص شده بنویسید تا خروجی زمان به شما نمایش داده شود: